page top

Members

Professor

 • Yoshihiko Horio

Doctoral Program: 3rd Year

 • Takemori Orima

Master Program: 2nd Year

 • Koumei Nara

Master Program: 1st Year

 • Itaru Hatakeyama
 • Kiyotaka Miyauchi
 • Shoya Nomura
 • Taku Sato

Undergraduate: 4th Year

 • Kim Jaehyun
 • Yuto Shinoda
 • Atsuto Takahashi

JYPE Student

 • Azady Bayu